Přeskočit na obsah

Uživatelská dokumentace, verze 4.0.0.263, Datum poslední změny: 04. 10. 2021

Webový portál BNS - obsah

Cíl uživatelské dokumentace

 • Seznámit uživatele se základními pojmy pro webového klienta BNS.
 • Naučit uživatele principy, techniky a postupy práce v prostředí webového klienta BNS.
 • Poskytnout uživatelům potřebné znalosti o vlastnostech webového klienta BNS a jeho odlišnostech od standardního klienta BNS.

Aby uživatelé mohli efektivně využívat systému BNS nejen z pohledu datového modelu, ale i popisu plánovacích a analytických procesů, je vhodné, pokud jsou zároveň seznámeni se základní charakteristikou a funkcemi softwarových nástrojů určených k těmto účelům.
V této dokumentaci se naučíme rozumět praktickému ztvárnění principů multidimenzionálního modelování a analýz v prostředí systému BNS, tj. naučíme se základní funkční vlastnosti systému a jednotlivé ovládací (navigační) postupy. Jak zobrazit tabulky a grafy hodnot ukazatelů a měnit jejich obsah podle zvolených parametrů? Jak se dostat od sumárních hodnot odchylky ukazatele k příčině – detailu apod. Vstupním předpokladem uživatele jsou základní schopnosti pro práci v prostředí MS Windows, některého webového prohlížeče a úvodní seznámení s konceptem business navigace v rámci BNS.

Poznámka:
Všechny příklady a cvičení jsou postaveny na plánování a analýzách „vzorové“ společnosti MAMMUT, která je středně velkou, potravinářsky orientovanou společností produkující výrobky rychlého občerstvení. MAMMUT vyrábí různé typy pochutin, bagetami počínaje, přes různé typy sendvičů, obložených housek a konče zeleninovými saláty a nabízí své produkty u benzinových pump, stánků s občerstvením či v menších samoobsluhách.

Obecná charakteristika

Webový klient BNS používá stejné datové struktury v analytické databázi SQL serveru jako standardní excelový klient BNS.

Klíčové vlastnosti systému BNS využitelné pro webové rozhraní:

 •  prohlížení ukazatelů, KPI – tabulky, různé typy grafických znázornění
 • výběr prvku z filtru hierarchií
 • rozpad prvků na svislé ose tabulky
 • rotace na svislou osu tabulky
 • možnost více hierarchií na svislé ose tabulky
 • možnost seřadit data
 • možnost více tabulek a grafických znázornění na jednom panelu
 • export do excelu
 • vytváření uživatelských panelů
 • snadná tvorba uživatelského menu

Výhody webového klienta BNS (proti excelovému):

 • přístup přes webové rozhraní
 • zobrazení na mobilních zařízeních
 • využívání mapových podkladů (Česká republika, Evropa, svět)
 • používání produktu bez nutnosti instalace na klientském zařízení.

Základní pojmy

Business Navigation System
Soubor aplikací pro plánování a analýzy vyvinutý v prostředí MS SQL Server Analysis Services společnosti INEKON SYSTEMS, s. r. o. a pro webové prostředí.

Datový model
Soubor ukazatelů, pomocí kterých je plánován „navigační kurz“ a vyhodnocován daný firemní proces a soubor datových struktur, do kterých jsou ukazatele promítány. Ukazatele a datové struktury jsou uspořádány do dimenzí, úrovní a hierarchií.

Dimenze, prvky dimenzí
Dimenze a jejich prvky jsou souřadnice (uspořádaná množina prvků), pomocí kterých je interpretován každý číselný údaj (ukazatel) modelu (úhel pohledu na podnikatelskou realitu).

Příklady dimenzí: ukazatel, produkt, období.
Příklad prvků dimenze ukazatel: osobní náklady, tržby bez DPH po slevách.
Příklad prvků dimenze zákazník: Česká republika, Kolín, Universe Benešov.
Příklad prvků dimenze období: 2. čtvrtletí, listopad.

Úroveň
Úroveň v dimenzi určuje stupeň agregace hodnot ukazatele.
Příklady úrovní pro dimenzi zákazník: zák. celkem, kraj, okres, odběratel. Každá úroveň má svoje prvky (okres: Beroun, Kutná Hora; odběratel: Universe Benešov, občerstvení Rendl Ladislav).

Hierarchie

Hierarchie určuje uspořádání úrovní v dimenzi tj. pořadí agregace dat resp. postup rozpadu sumárních hodnot ukazatelů v dimenzi na detaily. Úrovně každé dimenze mohou být uspořádány do několika hierarchií.

Příklad hierarchií pro dimenzi produkt: produktové značky, produktové řady, …

Grafické znázornění datového modelu – ukazatele (tržby, cena, …), dimenze (např. produkt) a jejich agregační úrovně (řada, značka, ..). Principem práce v BNS je výběr analyzovaného ukazatele pro kombinaci agregací jednotlivých dimenzí – např. výhled tržeb konkrétního produktu pro prodejní kanál, za 3.čtvrtletí roku – viz červená spojnice.

Označení prvků

Předek
Předek je prvek dimenze, který lze rozpadnout na nižší úroveň (do většího detailu na potomky). Příklad: „saláty“.

Potomek
Potomek prvku (předka) je prvek na nejbližší nižší úrovni. Příklad: „saláty“ vůči „produktové řady“.

Základní prvek
Prvky na nejnižší úrovni hierarchie (nemají potomky). Příklad: „salát Moulík – šunka“.

Vrcholový prvek
Prvky na nejvyšší úrovni hierarchie (nemají předky). Příklad: „produktové řady“.

Základní funkcionality Webového klienta BNS

Přihlášení do webového klienta

Webový klient BNS je funkční na všech podporovaných moderních internetových prohlížečích (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).

Uživatel se přihlašuje do webového klienta pomocí dialogového okna pro zadání přiděleného uživatelského jména a hesla.

Práce s panely

Otevření panelu – otevření panelu provedete přes nabídku Hlavní menu – WEB – Analyser (nebo Builder) a kliknutím na vybraný panel v uživatelském menu (nabídka panelů).

Paralelní práce s více panely – otevřený panel představuje záložku prohlížeče. Můžete otvírat libovolný počet záložek a pohybovat se v nich dle zásad práce s webovými prohlížeči.

Uzavření panelu – uzavření panelu lze provést pomocí tlačítka „zpět“ v horní části otevřeného panelu s návratem do nabídky panelů v uživatelském menu, případně uzavřením záložky prohlížeče.

Uživatelské menu

Uživatelské menu v domovské stránce webového klienta BNS (= hlavní menu) obsahuje seznamy všech dostupných panelů a dashboardů. Tento seznam nabízených panelů vychází z nastavených práv uživatele.

Panely a dashboardy jsou setříděny do jednotlivých seznamů, které suplují funkci složek.

Panel a jeho součásti

V dalším popisu práce s panelem budeme používat odkazy na následující pojmy, prezentující standardní součásti panelů:

Filtr hierarchií

V levé části každého panelu či dashboardu je umístěn filtr dimenzí a hierarchií daného datového modelu, který nabízí k výběru jejich prvky. Výběr prvků lze měnit (nastavovat) a tím měnit i obsah zobrazené datové oblasti (tabulky).

Pole pro výběr prvku dané dimenze ve filtru je opatřeno slovní popiskou odpovídající názvu hierarchie.

Poznámky:

 • Pokud se v aplikaci nepředpokládá výběr prvku některých hierarchií, je prvek takové dimenze nastaven „napevno“, případně nejsou hierarchie vůbec zobrazeny a nastavení prvku takové hierarchie je indikováno jinak (např. v názvu panelu apod.).
 • Na specifických panelech může být tlačítko pro výběr hierarchie umístěno mimo filtr hierarchií (např. v záhlaví sloupců nebo v záhlaví panelu).

Po levém kliknutí na název hierarchie ve filtru se objeví dialogové okno se záložkami Výběr prvku, Hromadný výběr a Vyhledání pro výběr prvku dané hierarchie.

Prvek naleznete postupným „rozbalováním“ a „sbalováním“ agregačních úrovní hierarchie (klikem na ikonu šipky před názvem prvku).

Nalezený a označené prvky předvolíte do filtru hierarchií kliknutím na tlačítko „OK“ ve spodní části okna, případně pomocí dvojkliku na vybraný prvek (viz dále).

Po výběru prvku se uzavře dialogové okno a vybrané prvky budou indikovány ve filtru hierarchií. Panel pak bude zobrazovat hodnoty pro vybrané prvky hierarchií jednotlivých dimenzí.

Při výběru prvků se lze orientovat i podle zobrazeného kódu (číslo produktu, zákazníka, střediska apod.).

Záložka Výběr prvku – slouží pro výběr jednoho konkrétního prvku dané hierarchie ve filtru.

Záložka Hromadný výběr – slouží pro výběr více prvků dané hierarchie. Prvky vyberete levým klikem vedle prvku vlevo (znak ѵ). V dolní části okna je indikován počet vybraných prvků a zároveň se v okně objeví nová záložka “Zobrazit vybrané” s výčtem pouze vybraných prvků. Po potvrzení výběru (OK) se okno uzavře a ve filtru je hromadný výběr indikován textem “(Více)” u dané hierachie (ve smyslu “vybráno více prvků”). Které prvky byly vybrány můžete kontrolovat opětovným klikem na nastavený filtr hierarchie.

V tabulce jsou pak zobrazeny hodnoty odpovídající součtu (např. tržeb) nebo průměru (např. u cen) za dané prvky podle logiky vybraného ukazatele.

Záložka Vyhledat – umožní vyhledat ve vybrané hierarchii veškeré prvky obsahující zadaný řetězec (na všech agregacích a detailech). Počet nalezených prvků je v záložce vyhledání indikován.

Kód prvku – při „zapnuto“ vyhledává v kódech prvků;

Popis prvku – při „zapnuto“ vyhledává v názvech (popiscích) prvků;

Celý řetězec – po zaškrtnutí této možnosti vyhledá prvky, jejichž celý název nebo kód se shoduje se zadaným řetězcem.

Následně vybereme v záložce Výběr prvku nebo Hromadný výběr vhodné z nalezených prvků.

Výběr a uspořádání řádků tabulky

Řádky tabulky lze nastavit a uspořádat podle libovolného výběru prvků dané hierarchie:

a) přímým rozpadem
b) přidáním označených prvků
c) náhradou prvků
d) vložením prvku dle kódu

Poznámka: Některé z funkcí pro uspořádání řádků tabulky mohou být s ohledem na logiku aplikace potlačené (znepřístupněné).

Přímý rozpad (drill-up, drill-down)

Kliknutím na příslušnou buňku v záhlaví řádků lze prvek v rámci hierarchie:

 • rozbalit – nastane v případě, pokud prvek má děti (před prvkem je rozbalovací šipka), které ještě nejsou na listu zobrazeny;
 • sbalit – dojde ke sbalení všech prvků, které jsou zobrazeny na listu a v rámci úrovně patří pod prvek, na který se provede klik.

Přidat prvky

Funkce Přidat prvky doplní do řádků tabulky vybrané prvky.

Funkci spustíte pravým klikem v záhlaví řádků tabulky „Prvek → Přidat prvky“. Otevře se dialogové okno pro hromadný výběr přidávaných prvků hierarchie a po potvrzení výběru se vybrané prvky zařadí mezi stávající řádky tabulky podle logiky jejich umístění v hierarchii.

S přidanými prvky lze dále manipulovat (např. rozbalit na detail).

Nahradit prvky

Funkce Nahradit prvky nahradí stávající řádky tabulky vybranými prvky.

Funkci spustíte pravým klikem v záhlaví řádků tabulky „Prvek → Nahradit prvky“. Otevře se dialogové okno pro hromadný výběr přidávaných prvků hierarchie (viz kap.4.5) a po potvrzení výběru vybrané prvky nahradí stávající řádky tabulky v uspořádání podle logiky jejich umístění v hierarchii.

S přidanými prvky lze dále manipulovat (např. rozbalit na detail).

Vložit prvek podle kódu

Funkce Vložit prvek podle kódu nabízí rychlé doplnění řádků tabulky o jeden konkrétní prvek dimenze vyhledaný podle kódu (pokud se uživatel dobře orientuje v kódech zákazníků, produktů, středisek apod.).

Funkci spustíte pravým klikem v záhlaví řádků tabulky „Prvek → Vložit prvky podle kódu“. Otevře dialogové okno pro vyhledání prvku dle kódu. Po zadání libovolné souvislé části kódu budou nabídnuty odpovídající nalezené prvky a výběrem jednoho z nich a potvrzením OK, se prvek zařadí mezi stávající řádky tabulky podle logiky jeho umístění v hierarchii.

S přidaným prvkem lze dále manipulovat (např. rozbalit na detail).

Rotace hierarchie (dimenze) na svislé ose tabulky

Funkce Rotace zamění stávající řádkovou hierarchii dané dimenze (např. Zákazník) v tabulce libovolnou jinou hierarchií kterékoliv dimenze z filtru hierarchií.

Spuštění funkce:

Funkci spustíte pravým klikem na hierarchii v záhlaví řádků tabulky „Dimenze → Rotace (např. Zákazníci celkem). Následně se nabídne výběr všech ostatních hierarchií všech dimenzí pro rotaci.

Výsledek po rotaci:

Po výběru hierarchie pro rotaci (např. Produktové značky) se stávající řádková hierarchie přesune do filtru a vybraná hierarchie do řádků tabulky. Ve filtru původní hierarchie (např. Zákazníci celkem) bude vybrán prvek, na kterém byla funkce rotace spuštěna (pravým klikem) – např. „Středočeský kraj“.

V nové dimenzi v řádcích tabulky po rotaci bude přitom nastaven prvek (prvky) shodné s výběrem ve filtru této hierarchie před rotací.

Náhrada hierarchie na svislé ose tabulky

Funkce Nahradit prvky je obdobná funkci Rotace s tím, že pokud nahrazuji na dané ose v řádcích s jakoukoli dimenzí z filtru, tak při použití této funkce se na tuto osu přenese konkrétní prvek z filtru panelu (pokud je vybrán; například dimenzi Zákazníci celkem nahradím dimenzí Produkt, kde mám ve filtru vybranou konkrétní produktovou skupinu – tato skupina se přenese na y-novou osu datové oblasti).

Přesun hierarchie na osu tabulky

Funkce Přesun na osu přidá ke stávající řádkové hierarchii dané dimenze (např. Zákazník celkem) v tabulce libovolnou jinou hierarchií kterékoliv dimenze z filtru hierarchií.

Spuštění funkce:

Funkci spustíte pravým klikem na hierarchii v záhlaví řádků tabulky „Dimenze → Přesun na osu” (např. Zákazníci celkem). Následně se nabídne výběr všech ostatních hierarchií všech dimenzí pro přesun.

Výsledek po přesunu:

Po výběru hierarchie pro přesun (např. Produktové značky) se vybraná hierarchie doplní jako další hierarchie do řádků tabulky.

V dimenzi přesunuté (doplněné) do řádků tabulky bude přitom nastaven prvek (prvky) shodné s výběrem ve filtru této hierarchie před přesunem.


S přidanou (přesunutou) hierarchií lze dále manipulovat s využitím funkcí podle  předchozích kapitol.

Po přesunu je nabídka Dimenze rozšířena o položku Odstranit. Její volbou přesunete poslední přidanou řádkovou hierarchii zpět do filtru.

Přehled funkcí záhlaví řádků

Pravý klik na záhlaví řádků (originální nebo přesunuté hierarchie) nabízí následující funkce a nastavení:

Dimenze – viz předchozí kapitoly

Prvek – viz předchozí kapitoly

Vyhledat detaily – spuštění funkce na konkrétním agregovaném prvku hierarchie (např. Export) zobrazí všechny nenulové základní prvky dané agregace (UP Oilers Scott, Wroclawski hotel. …). Tyto prvky jsou zařazeny pod odpovídající zobrazené agregace před spuštěním funkce (Ostatní export, Polsko, …).

Po vyhledání detailů se nabídka na pravý klik v záhlaví řádků rozšíří o funkci Skrýt detaily.

Potlačit nulové řádky – po zapnutí (volbě) tohoto režimu ze zobrazené tabulky zmizí všechny řádky, které mají ve všech sloupcích nuly a i další rozbalování a sbalování řádkové hierarchie bude zobrazovat pouze nenulové řádky (prvky hierarchie). Po vypnutí tohoto režimu se opět budou zobrazovat i nulové řádky.

Zobrazit kódy prvků – zapnutím režimu lze vpravo od záhlaví řádků (názvů prvků řádkové hierarchie) zobrazit sloupec s kódy prvků (pokud uživateli kódy pomohou k orientaci v tabulce). Zrušením této volby sloupec s kódy prvků zmizí.

Setřídění hodnot v tabulce

Setřídění řádků tabulky podle hodnot zvoleného sloupce lze vyvolat pravým klikem v záhlaví příslušného sloupce (nabídka Seřadit):

 • Neřadit – funkce pro zrušení všech předcházejících režimů třídění.

 • Setřídit sestupně / vzestupně se strukturou – funkce pro seřazení zobrazených řádků podle hodnot vybraného sloupce s ohledem na strukturu (prvky boudou seřazeny v rámci svého rodiče). Zároveň je nastaven režim třídění podle tohoto sloupce při další manipulaci s řádky

 • Setřídit sestupně / vzestupně bez struktury – funkce pro seřazení zobrazených řádků podle hodnot vybraného sloupce bez zachování struktury. Řádky pak nejsou uspořádány podle logiky hierarchie a současně jsou omezeny další funkce pro výběr a uspořádání řádků tabulky (např. funkce rozbalení, sbalení apod.). Strukturu hierarchie obnovíte zrušením třídění (volba Neřadit).

Poznámka: Při zapnutém režimu třídění je indikován odpovídající sloupec a druh třídění vzestupně – sestupně v záhlaví sloupce znaky ˄ a ˅.

Práce s komentáři

V rámci Portálu BNS může uživatel pracovat s objekty komentářů. Do tohoto druhu objektu lze:

 • Vkládat a formátovat text.
 • Vkládat odkazy (např. url adresa, adresa na složku na intranetu,…).
 • Vkládat Obrázky.

To vše buď jednoduchým vepsáním do pole daného Komentáře nebo zkopírováním přes CTRL+C (zdroj) a CTRL+V (objekt Komentáře). Následně je nutné vše uložit přes ikonu diskety v pravém horním rohu. Je třeba si uvědomit, že uživatel vždy ukládá na dané souřadnice jednotlivých dimenzí tak, jak u daného komentáře nastavil tvůrce panelu (například na dimenze Rok a Verze na prvky 2021 a skutečnost).

Vkládání odkazů je jednoduchý proces. Je třeba kliknout myší do prostoru komentáře a dát CTRL + V (ve schránce mám daný odkaz, který chceme přenést do komentáře) a následně na tuto url adresu klikneme pravým tlačítkem. Tímto dostaneme dialogové okno, kde je možné pomocí tohoto okna nastavovat vlastnosti pro tento odkaz (text k zobrazení – vlastní přejmenování, titulek, cíl).

Práce s poznámkou

Pod poznámkou chápeme samostatný sloupec tabulky, který slouží uživateli pro komentování jednotlivých řádků v tabulce. Opět je zde důležitá vazba na dané dimenze (na konkrétní prvky), kterou nastavuje tvůrce daného panelu. Práce s poznámkou na panelu je z pohledu uživatele podobná práci s komentářem. V rámci poznámky můžeme vkládat/vepisovat jakékoli texty (podle délky vepisovaného řetězce se přizpůsobí šířka sloupce) nebo odkazy. V poznámkách nelze odkazy přejmenovávat.

Uživatelské panely

Při úpravách implicitních (původních originálních) panelů může uživatel aktuální nastavení panelu (po rotacích a přesunech dimenzí, výběrech prvků do řádků a sloupců tabulky, ….) uložit jako nový – uživatelský – panel a kdykoliv tento panel znovu otevřít a použít pro analýzu aktuálních dat nebo další plánování (bez nutnosti opakované úpravy implicitních panelů).

Vytvoření uživatelského panelu

Aktuální podobu panelu s vašimi úpravami a vaším nastavením uložíte jako uživatelský panel levým klikem v pravém horním rohu panelu z otevřené nabídky Uložit uživatelský panel.

Po kliknutí na tuto ikonu se otevře dialogové okno, umožňující zadání názvu uživatelského panelu. Následně má uživatel možnost několika voleb pro ukládání (z pohledu práv), a to:

 • Nesdílet → smaže všechna práva (pro uživatele to znamená, že daný panel nesdílí mezi ostatní uživatele).
 • Práva dle implicitního panelu → tato volba kopíruje práva daného implicitního panelu v menu BNS (přidají se všechna práva „implicitního panelu v menu“)
 • Ponechat oprávnění → uživatel sdílí panel s takovými právy, jaké jsou momentálně nastavené v Portálu BNS (tato volba dostupná jen v případě, kdy se nepřepisuje existující uživatelský panel).
 • Práva dle uživatelského panelu → kopíruje všechna práva panelu, ze kterého je ukládaný panel vytvořen (volba dostupná pouze v případě, že je tento panel vytvářen z konkrétního uživatelského panelu).

Otevření uživatelského panelu

Uložený uživatelský panel se zařadí do nabídky panelů dvojím způsobem:

 • do samostatné nabídky uživatelských panelů v hlavním menu pod volbou
 • do nabídky implicitních panelů k originálnímu panelu, ze kterého byl uživatelský panel vytvořen pod symbolem ₪.

V libovolné z těchto nabídek pak uživatelský panel otevřete. Pokud byly vytvořeny sdílené uživatelské panely, jsou v nabídnuty k otevření (použití) po zapnutí volby Zobrazit sdílené uživatelské panely.

Smazání uživatelského panelu

Vlastní vytvořený uživatelský panel můžete smazat v nabídce panelů pod uživatelským menu volbou Smazat.

Export do MS Excel

Aktuální obsah tabulky na panelu lze stáhnout (uložit) z webového prostředí do souboru MS Excel. Uložení spustíte levým klikem na pravém okraji záhlaví panelu (symbol ) z nabídky Stáhnout jako Excel. Prostředky použitého webového prohlížeče uložíte soubor.

Takto vygenerovaný soubor má pevně nastavené své formátování, a to barevně odlišené záhlaví a data bez desetinných míst s oddělenými tisíci.

Plánování v BNS portálu

Celý proces tvorby plánu v BNS portálu je demonstrován na případové studii, která zahrnuje následující kroky:
1. Převod dat skutečnosti vybraného roku do plánu následujícího roku,
2. úpravu hodnot přes funkci Hromadná úprava.

V těchto krocích budou popsány všechny funkce, které může uživatel využít při procesu plánování.

Převod dat

Cílem této subkapitoly je znázornit postup převedení dat z roku 2010 verze skutečnost do roku 2011 ve verzi plánu na prvek „Plán 1“. Na obrázku níže je vyobrazena skutečnost roku 2010.

Proces převodu dat je poměrně jednoduchý. Pro převod dat roku celkem musíme umístit kurzor do datové oblast do řádku Produkty celkem a sloupce Rok celkem. Tímto jsme si vybrali buňku a můžeme kliknout na ikonu Převod dat. Po kliknutí se zobrazí dialogové okno, kde v prvním sloupci máme všechny dimenze z filtru panelu a

kliknutím na > si přesuneme do sloupce Cíl dimenze, které chceme upravovat. V našem případě tedy přesuneme dimenzi rok do sloupce Cíl a také dimenzi verze do tohoto sloupce. Dále je zapotřebí nastavit ve sloupci cíl jiný prvek u dimenze Rok a Verze. V tomto případě vybereme rok 2011 a verzi Plán 1 – viz obrázek. Výběr potvrdíme kliknutím na tlačítko OK. Tímto krokem tedy zajistíme, že se data skutečnosti roku 2010 přesunou do plánu roku 2011.

Hromadná úprava

V předchozí subkapitole jsme si vytvořili data plánu na následující období. Cílem této subkapitoly je popsat funkci Hromadná úprava, kde bude ukázáno, jakým způsobem lze hromadně upravovat data plánu, které vychází ze skutečnosti minulého období.

Při hromadných úpravách je nutné si v datové oblasti vybrat data (oblast dat), která mají být upravována, viz obrázek (označená oblast dat se vyobrazí v datové tabulce modrou barvu – tato oblast bude upravována).

Po výběru dat se klikne na funkci Hromadná úprava (v červeném rámečku na obrázku). Tímto proklikem se uživatel dostane přímo na dialogové okno hromadných úprav, kde je možné vybírat:

 • typ úpravy,
 • typ operace.

V typu úpravy je možnost výběru, jak má být vybraná oblast upravována. V typu operace je na výběr několik matematických operací, že kterých si může uživatel vybrat. V našem případě ve vybrané oblasti odečítáme o hodnotu 10 ukazatel realizované tržby v plánu roku 2011.

V dialogovém okně hromadných úprav má uživatel také možnost modifikovat prvky nenulové nebo všechny prvky. Změna hodnoty přispěvatelů pak znamená, že pokud má daná položka děti, budou upravovány hodnoty i u dětí.

Požadovanou úpravu je pak nutné potvrdit kliknutím na tlačítko OK. Tímto krokem došlo k požadované úpravě dat, ale celý proces je nutné potvrdit (nebo zrušit) kliknutím na tlačítko POTVRDIT v záhlaví tabulky respektive ZRUŠIT.

Funkcí zrušit zahodím veškeré změny, které byly provedeny v dialogovém okně hromadných úprav. Naopak pokud uživatel změn nepotvrdí, nedojde k uložení těchto změn do databáze. Tyto funkce je možné deaktivovat v režimu návrhu a zápis tak může probíhat automaticky (dokumentace Web Designer).

Úprava dat přímo v tabulce

Pokud je plánovací tabulce aktivována funkce Přímý zápis, znamená to, že uživatel může přímo přepisovat data v tabulce bez využití funkce hromadných úprav. Celý proces je zcela jednoduchý, stačí kliknout v datové oblasti do požadovaného sloupce a řádku a vepsat konkrétní hodnotu. Tuto hodnotu je nezbytné potvrdit stisknutím tlačítka Enter nebo kliknout myší kamkoli mimo buňku. Danou změnu dat uživatel ihned vidí, ale opět je nutné tuto změnu potvrdit přes funkci Potvrdit.

Odběr novinek